Nowości w Akademii Gier Logicznych

Nowości w Akademii Gier Logicznych

Akademia Gier Logicz­nych wzbo­ga­ciła się o 5 nowych gier o wartości 400 złotych dzięki pozy­skaniu spon­sora, firmy Rebel​.pl, która prze­ka­zała je biblio­tece nieod­płatnie. Są one wyko­rzy­sty­wane na zaję­ciach prowa­dzo­nych przez nauczy­ciela biblio­te­karza Ewę Bielską, z wykształ­cenia mate­ma­tyka. Spotkania w Akademii Gier Logicz­nych cieszą się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Uczniowie ze skupie­niem, a częściej z uśmie­chami na twarzach i bez stresu, ćwiczą kompe­tencje mate­ma­tyczne, pamięć, spostrze­gaw­czość i logiczne myślenie.