Nowości w Akademii Gier Logicz­nych

Nowości w Akademii Gier Logicz­nych

Akademia Gier Logicz­nych wzboga­ciła się o 5 nowych gier o wartości 400 złotych dzięki pozyskaniu sponsora, firmy Rebel​.pl, która przeka­zała je biblio­tece nieod­płatnie. Są one wykorzy­sty­wane na zajęciach prowa­dzo­nych przez nauczy­ciela biblio­te­karza Ewę Bielską, z wykształ­cenia matema­tyka. Spotkania w Akademii Gier Logicz­nych cieszą się dużym zainte­re­so­wa­niem. Uczniowie ze skupie­niem, a częściej z uśmie­chami na twarzach i bez stresu, ćwiczą kompe­tencje matema­tyczne, pamięć, spostrze­gaw­czość i logiczne myślenie.