Histo­rycy w biblio­tece

Histo­rycy w biblio­tece

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy gości­liśmy studentów trzeciego roku kierunku Historia Insty­tutu Historii i Stosunków Między­na­ro­do­wych Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Słuchacze poznali historię Biblio­teki oraz struk­turę organi­za­cyjną i zadania poszcze­gól­nych wydziałów. W Inter­ne­towym Centrum Infor­macji Multi­me­dialnej korzy­stali z programu Integro Prolib, wyszu­ki­wali w zbiorach Biblio­teki książki dotyczące metodyki nauczania historii oraz innych pozycji zgodnych z zainte­re­so­wa­niami. Spotkaniu przepro­wa­dzo­nemu w Wydziale Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych towarzy­szyła wystawa książek tematycznie związana z kierun­kiem kształ­cenia studentów.

W drugiej części zajęć przygo­to­wa­liśmy wizytę w biblio­tecznym esacpe roomie oraz Akademii Gier Logicz­nych. Escape room to pokój zagadek. Zamknięci w nim gracze muszą rozwiązać wiele zagadek, aby wydostać się z pomiesz­czenia przed upływem 45 minut. Trzeba wykazać się zręcz­no­ścią, wiedzą i umiejęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Akademia Gier Logicz­nych to zajęcia eduka­cyjne, których celem jest rozwi­janie wyobraźni przestrzennej, pamięci, spostrze­gaw­czości i umiejęt­ności logicz­nego myślenia – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami planszo­wymi i logicz­nymi. Studenci pozna­wali aktywi­zu­jące metody nauczania, które będą mogli wykorzy­stywać w przyszłej pracy zawodowej.