Histo­rycy w biblio­tece

Histo­rycy w biblio­tece

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy gości­liśmy stu­dentów trze­ciego roku kie­runku Historia Insty­tutu Historii i Sto­sunków Mię­dzy­na­ro­do­wych Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy. Słu­chacze poznali historię Biblio­teki oraz struk­turę orga­ni­za­cyjną i zadania poszcze­gól­nych wydziałów. W Inter­ne­towym Centrum Infor­macji Mul­ti­me­dialnej korzy­stali z pro­gramu Integro Prolib, wyszu­ki­wali w zbio­rach Biblio­teki książki doty­czące meto­dyki nauczania historii oraz innych pozycji zgod­nych z zain­te­re­so­wa­niami. Spo­tkaniu prze­pro­wa­dzo­nemu w Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych towa­rzy­szyła wystawa książek tema­tycznie zwią­zana z kie­run­kiem kształ­cenia stu­dentów.

W drugiej części zajęć przy­go­to­wa­liśmy wizytę w biblio­tecznym esacpe roomie oraz Aka­demii Gier Logicz­nych. Escape room to pokój zagadek. Zamknięci w nim gracze muszą roz­wiązać wiele zagadek, aby wydo­stać się z pomiesz­czenia przed upływem 45 minut. Trzeba wykazać się zręcz­no­ścią, wiedzą i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Aka­demia Gier Logicz­nych to zajęcia edu­ka­cyjne, których celem jest roz­wi­janie wyobraźni prze­strzennej, pamięci, spo­strze­gaw­czości i umie­jęt­ności logicz­nego myślenia – a to wszystko przy okazji świetnej zabawy z grami plan­szo­wymi i logicz­nymi. Stu­denci pozna­wali akty­wi­zu­jące metody nauczania, które będą mogli wyko­rzy­stywać w przy­szłej pracy zawo­dowej.