Spo­tkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lel­wicem

Spo­tkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lel­wicem

W biblio­tece odbyła się pro­mocja książki pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Kro­janty 1939 – prawda, mity, legendy”. Mono­grafia jest opo­wie­ścią o 18 Pułku Ułanów Pomor­skich i ich walce 1 wrze­śnia 1939 roku pod Kro­jan­tami koło Chojnic. Autorzy publi­kacji Marek Pastur­czak, syn dowódcy 2 baterii 11 dywi­zjonu arty­lerii konnej oraz Jerzy Lelwic, eme­ry­to­wany oficer WP, przez kil­ka­dzie­siąt lat prze­pro­wa­dzili setki rozmów z ofi­ce­rami, pod­ofi­ce­rami, ułanami gro­ma­dząc mate­riał nigdzie dotąd nie­pu­bli­ko­wany. Twórcy książki wie­lo­krotnie prze­by­wali w miej­scach walk i poty­czek 18 pułku ułanów, porów­nując topo­grafię terenu z mapami z 1939 roku. Autorzy nie kie­ro­wali się żadnymi, z góry przy­ję­tymi zało­że­niami ide­olo­gicz­nymi ani poli­tycz­nymi. Chcieli poznać i ujawnić prawdę, jaka­kol­wiek by ona była.