Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Mediacji

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Mediacji

Dzisiaj obcho­dzony jest Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Mediacji – dzień, którego prze­słanie nigdy nie traci na aktu­al­ności, bowiem brzmi „warto roz­ma­wiać”. W związku z tym pole­camy książkę pt. „Media­torka” Ewy Zdunek, zaku­pioną do zbiorów Biblio­teki w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa.

Pasjo­nu­jąca powieść o przed­sta­wi­cielce tak mało znanego zawodu, pełna przej­mu­ją­cych historii z sal sądo­wych, oparta na zawo­do­wych doświad­cze­niach autorki. Nękanie ze strony byłego męża, jego groźby pod adresem dzieci, wyma­ga­jąca praca, brak wsparcia ze strony rodziców, to tylko nie­które wyzwania boha­terki. Musi ona jednak nie tylko stawiać im czoło, ale także pomagać w roz­wią­zaniu zawi­kła­nych sytu­acji rodzin­nych w sądzie. Wszak od media­torów ocze­ku­jemy cudów… Mediacja to często jedyna okazja, by roz­wiązać pro­blemy, które doty­kają wielu rodzin. Praca, która jest praw­dziwym powo­ła­niem. Czy jednak pomoże głównej boha­terce pora­dzić sobie z wła­snymi kło­po­tami?

źródło opisu i okładki: www​.gwfoksal​.pl