Pią­to­kla­siści ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46 w biblio­tece

Pią­to­kla­siści ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46 w biblio­tece

Tym razem z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych w grupach sko­rzy­stali uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 46. Na zaję­ciach pn. „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“ dys­ku­to­wali o war­to­ściach, którymi kierują się ludzie w życiu. W Aka­demii Gier Logicz­nych stało przed uczniami wyzwanie popraw­nego rozu­mo­wania, inte­gro­wania infor­macji, bły­ska­wicz­nego podej­mo­wania decyzji i spraw­nego zapa­mię­ty­wania. Podobne umie­jęt­ności przy­dały się też w escape roomie, w którym nauka łączy się z zabawą, a jasno okre­ślony cel – wydo­stanie się z zamknię­tego pokoju – moty­wuje uczest­ników do wysiłku inte­lek­tu­al­nego.