Piąto­kla­siści ze Szkoły Podsta­wowej nr 46 w bibliotece

Piąto­kla­siści ze Szkoły Podsta­wowej nr 46 w bibliotece

Tym razem z oferty zajęć eduka­cyj­nych w grupach skorzy­stali uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 46. Na zaję­ciach pn. „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“ dysku­to­wali o warto­ściach, którymi kierują się ludzie w życiu. W Akademii Gier Logicz­nych stało przed uczniami wyzwanie popraw­nego rozu­mo­wania, inte­gro­wania infor­macji, błyska­wicz­nego podej­mo­wania decyzji i spraw­nego zapa­mię­ty­wania. Podobne umie­jęt­ności przy­dały się też w escape roomie, w którym nauka łączy się z zabawą, a jasno okre­ślony cel – wydo­stanie się z zamknię­tego pokoju – moty­wuje uczest­ników do wysiłku intelektualnego.