Piąto­kla­siści ze Szkoły Podsta­wowej nr 46 w biblio­tece

Piąto­kla­siści ze Szkoły Podsta­wowej nr 46 w biblio­tece

Tym razem z oferty zajęć eduka­cyj­nych w grupach skorzy­stali uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 46. Na zajęciach pn. „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“ dysku­to­wali o warto­ściach, którymi kierują się ludzie w życiu. W Akademii Gier Logicz­nych stało przed uczniami wyzwanie popraw­nego rozumo­wania, integro­wania infor­macji, błyska­wicz­nego podej­mo­wania decyzji i spraw­nego zapamię­ty­wania. Podobne umiejęt­ności przydały się też w escape roomie, w którym nauka łączy się z zabawą, a jasno określony cel – wydostanie się z zamknię­tego pokoju – motywuje uczest­ników do wysiłku intelek­tu­al­nego.