Spo­tkanie uczest­ników sieci jęz. angiel­skiego

Spo­tkanie uczest­ników sieci jęz. angiel­skiego

W czy­telni odbyło się kolejne spo­tkanie uczest­ników sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego pod opieką kon­sul­tanta z KPCN-u w Byd­goszczy, p. Justyna Adam­skiej. Tym razem tematem prze­wodnim była wymiana pomy­słów dydak­tycz­nych, które można zasto­sować na lekcji języka angiel­skiego. Nauczy­ciele biblio­te­karze zapre­zen­to­wali zbiory audio­wi­zu­alne, w szcze­gól­ności gry języ­kowe, nie tylko plan­szowe, oraz zdy­dak­ty­zo­wane filmy, które można użyć na lek­cjach języka angiel­skiego jako formy powtó­rzenia i utrwa­lenia mate­riału języ­ko­wego poprzez zabawę.

Alina Mel­nicka-Zygmunt