Spotkanie uczest­ników sieci jęz. angielskiego

Spotkanie uczest­ników sieci jęz. angielskiego

W czytelni odbyło się kolejne spotkanie uczest­ników sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego pod opieką konsul­tanta z KPCN‑u w Bydgoszczy, p. Justyna Adam­skiej. Tym razem tematem prze­wodnim była wymiana pomy­słów dydak­tycz­nych, które można zasto­sować na lekcji języka angiel­skiego. Nauczy­ciele biblio­te­karze zapre­zen­to­wali zbiory audio­wi­zu­alne, w szcze­gól­ności gry języ­kowe, nie tylko plan­szowe, oraz zdydak­ty­zo­wane filmy, które można użyć na lekcjach języka angiel­skiego jako formy powtó­rzenia i utrwa­lenia mate­riału języ­ko­wego poprzez zabawę.

Alina Melnicka-Zygmunt