Portrety niezwy­kłych kobiet

Portrety niezwy­kłych kobiet

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy wychodzi ze swoją ofertą kultu­ralną do środo­wiska lokal­nego. Pamięta o senio­rach, którzy ze względu na pewne ograni­czenia ruchowe nie mogą sprawnie się przemiesz­czać. Organi­zu­jemy cykliczne spotkania w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej.
Tematem prelekcji były „Portrety niezwy­kłych kobiet przełomu XIXXX wieku” na podstawie książki ze zbiorów biblio­teki pt. „Pasje i marzenia” Teresy Dąbrow­skiej. W ciekawy sposób przed­sta­wiono sylwetki kobiet posił­kując się fragmen­tami z książki. Głośne czytanie dowcip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń sprawiło seniorom wiele radości i przyczy­niło się do ożywionej dyskusji. Spotkanie zakoń­czyło się bardzo sympa­tycznie degustacją wypieków naszej koleżanki.

Mariola Burak
Czytelnia Główna