Por­trety nie­zwy­kłych kobiet

Por­trety nie­zwy­kłych kobiet

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy wychodzi ze swoją ofertą kul­tu­ralną do śro­do­wiska lokal­nego. Pamięta o senio­rach, którzy ze względu na pewne ogra­ni­czenia ruchowe nie mogą sprawnie się prze­miesz­czać. Orga­ni­zu­jemy cykliczne spo­tkania w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior” przy ul. Jodłowej.
Tematem pre­lekcji były „Por­trety nie­zwy­kłych kobiet prze­łomu XIXXX wieku” na pod­stawie książki ze zbiorów biblio­teki pt. „Pasje i marzenia” Teresy Dąbrow­skiej. W ciekawy sposób przed­sta­wiono syl­wetki kobiet posił­kując się frag­men­tami z książki. Głośne czy­tanie dow­cip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń spra­wiło seniorom wiele radości i przy­czy­niło się do oży­wionej dys­kusji. Spo­tkanie zakoń­czyło się bardzo sym­pa­tycznie degu­stacją wypieków naszej kole­żanki.

Mariola Burak
Czy­telnia Główna