Gim­na­zja­liści na zaję­ciach w biblio­tece

Gim­na­zja­liści na zaję­ciach w biblio­tece

Uczniowie 2 klasy gim­na­zjalnej ze SP nr 56 w Byd­goszczy wzięli udział w zaję­ciach zor­ga­ni­zo­wa­nych przez pra­cow­ników biblio­teki: „Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga prze­trwać“, „Gry logiczno-mate­ma­tyczne“, „Escape room – Klub Enigma (pokój zagadek)“.