Gimna­zja­liści na zaję­ciach w bibliotece

Gimna­zja­liści na zaję­ciach w bibliotece

Uczniowie 2 klasy gimna­zjalnej ze SP nr 56 w Bydgoszczy wzięli udział w zaję­ciach zorga­ni­zo­wa­nych przez pracow­ników biblio­teki: „Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga prze­trwać“, „Gry logiczno-mate­ma­tyczne“, „Escape room – Klub Enigma (pokój zagadek)“.