Gimna­zja­liści na zajęciach w biblio­tece

Gimna­zja­liści na zajęciach w biblio­tece

Uczniowie 2 klasy gimna­zjalnej ze SP nr 56 w Bydgoszczy wzięli udział w zajęciach zorga­ni­zo­wa­nych przez pracow­ników biblio­teki: „Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać“, „Gry logiczno-matema­tyczne“, „Escape room – Klub Enigma (pokój zagadek)“.