Biblio­teka tętniąca życiem

Biblio­teka tętniąca życiem

Pełni energii uczniowie z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szubinie odwie­dzili biblio­tekę, aby uczest­ni­czyć w zajęciach w grupach. Wykazali się dużą aktyw­no­ścią na lekcji o bezpiecznym korzy­staniu z Internetu, a później żywo dysku­to­wali o warto­ściach, jakimi ludzie kierują się w życiu. Uczniom bardzo spodobała się rywa­li­zacja między grupami w escape roomie. Było dużo emocji i uczniowie wyszli z biblio­teki bardzo zado­wo­leni.