Biblio­teka tęt­niąca życiem

Biblio­teka tęt­niąca życiem

Pełni energii uczniowie z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szu­binie odwie­dzili biblio­tekę, aby uczest­ni­czyć w zaję­ciach w grupach. Wyka­zali się dużą aktyw­no­ścią na lekcji o bez­piecznym korzy­staniu z Inter­netu, a później żywo dys­ku­to­wali o war­to­ściach, jakimi ludzie kierują się w życiu. Uczniom bardzo spodo­bała się rywa­li­zacja między grupami w escape roomie. Było dużo emocji i uczniowie wyszli z biblio­teki bardzo zado­wo­leni.