Mul­ti­me­dialny plakat – warsz­taty

Mul­ti­me­dialny plakat – warsz­taty

W ramach pro­wa­dzo­nego przez biblio­tekę wspo­ma­gania nauczy­cieli w reali­zacji zadań dydak­tycz­nych 13 grudnia odbyły się warsz­taty dosko­na­lące umie­jęt­ności posłu­gi­wania się i wyko­rzy­sty­wania w pracy tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych. Tematem spo­tkania było narzę­dzie osa­dzone w chmurze pt. „Glog­ster“. Jest to ciekawa pro­po­zycja do two­rzenia pla­katów, na których można umie­ścić tekst, grafikę, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki i szereg innych plików. Dodat­kowo ist­nieje moż­li­wość two­rzenia wir­tu­al­nych grup np. dla uczniów, które mogą wspólnie lub indy­wi­du­alnie pra­cować nad pro­jektem.
Glog­ster
Przy­kła­dowe plakaty

Mał­go­rzata Lewan­dowska-Pyż