Multi­me­dialny plakat – warsztaty

Multi­me­dialny plakat – warsztaty

W ramach prowa­dzo­nego przez biblio­tekę wspo­ma­gania nauczy­cieli w reali­zacji zadań dydak­tycz­nych 13 grudnia odbyły się warsz­taty dosko­na­lące umie­jęt­ności posłu­gi­wania się i wyko­rzy­sty­wania w pracy tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych. Tematem spotkania było narzę­dzie osadzone w chmurze pt. „Glog­ster“. Jest to ciekawa propo­zycja do tworzenia plakatów, na których można umie­ścić tekst, grafikę, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki i szereg innych plików. Dodat­kowo istnieje możli­wość tworzenia wirtu­al­nych grup np. dla uczniów, które mogą wspólnie lub indy­wi­du­alnie pracować nad projektem.
Glog­ster
Przy­kła­dowe plakaty

Małgo­rzata Lewandowska-Pyż