Multi­me­dialny plakat – warsztaty

Multi­me­dialny plakat – warsztaty

W ramach prowa­dzo­nego przez biblio­tekę wspoma­gania nauczy­cieli w reali­zacji zadań dydak­tycz­nych 13 grudnia odbyły się warsztaty dosko­na­lące umiejęt­ności posłu­gi­wania się i wykorzy­sty­wania w pracy techno­logii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych. Tematem spotkania było narzędzie osadzone w chmurze pt. „Glogster“. Jest to ciekawa propo­zycja do tworzenia plakatów, na których można umieścić tekst, grafikę, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki i szereg innych plików. Dodatkowo istnieje możliwość tworzenia wirtu­al­nych grup np. dla uczniów, które mogą wspólnie lub indywi­du­alnie pracować nad projektem.
Glogster
Przykła­dowe plakaty

Małgo­rzata Lewan­dowska-Pyż