Świą­teczne spo­tkanie z senio­rami

Świą­teczne spo­tkanie z senio­rami

W ramach współ­pracy z Domem Dzien­nego Pobytu “Senior” przy ul. Jodłowej w Byd­goszczy w Czy­telni Głównej Biblio­teki odbyło się świą­teczne spo­tkanie z senio­rami. Przy­byli goście obej­rzeli wystawę dziadków do orze­chów, która była połą­czona z pre­lekcją na temat kolekcji. Eks­po­naty na wystawę pocho­dziły z pry­wat­nych zbiorów pra­cow­ników Biblio­teki. W miłej atmos­ferze i ku zado­wo­leniu seniorów spę­dzi­liśmy ten przed­świą­teczny czas.

Mariola Burak