Spotkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego

Spotkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego

W Czytelni Głównej Biblio­teki odbyło się kolejne spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koordy­no­wanej przez nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy Justynę Adamską. Uczest­nicy dysku­to­wali i dzielili się doświad­cze­niami dotyczą­cymi przygo­towań i reali­zacji projektów między­na­ro­do­wych, w których mogą brać udział dzieci i młodzież z polskich szkół. W związku ze zbliża­ją­cymi się świętami nie zabrakło również wymiany pomysłów na przepro­wa­dzenie ciekawych lekcji na temat Christmas. Na kolejne spotkanie zapra­szamy 30.01.2018 r. o godzinie 16.30.