Spotkanie nauczy­cieli języka angielskiego

Spotkanie nauczy­cieli języka angielskiego

W Czytelni Głównej Biblio­teki odbyło się kolejne spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy Justynę Adamską. Uczest­nicy dysku­to­wali i dzie­lili się doświad­cze­niami doty­czą­cymi przy­go­towań i reali­zacji projektów między­na­ro­do­wych, w których mogą brać udział dzieci i młodzież z polskich szkół. W związku ze zbli­ża­ją­cymi się świę­tami nie zabrakło również wymiany pomy­słów na prze­pro­wa­dzenie cieka­wych lekcji na temat Chri­stmas. Na kolejne spotkanie zapra­szamy 30.01.2018 r. o godzinie 16.30.