Spo­tkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego

Spo­tkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego

W Czy­telni Głównej Biblio­teki odbyło się kolejne spo­tkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół pod­sta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-kon­sul­tanta z KPCEN w Byd­goszczy Justynę Adamską. Uczest­nicy dys­ku­to­wali i dzie­lili się doświad­cze­niami doty­czą­cymi przy­go­towań i reali­zacji pro­jektów mię­dzy­na­ro­do­wych, w których mogą brać udział dzieci i mło­dzież z pol­skich szkół. W związku ze zbli­ża­ją­cymi się świę­tami nie zabrakło również wymiany pomy­słów na prze­pro­wa­dzenie cie­ka­wych lekcji na temat Chri­stmas. Na kolejne spo­tkanie zapra­szamy 30.01.2018 r. o godzinie 16.30.