Na zajęciach w biblio­tece…

Na zajęciach w biblio­tece…

Uczennice z Zespołu Szkół Handlo­wych w Bydgoszczy uczest­ni­czyły w zajęciach eduka­cyj­nych, na których poznawały dzieje książki, od jej najdaw­niej­szych form aż po ibuki. Dziew­czyny zmagały się też z zagadkami logiczno-mate­ma­tycz­nymi w biblio­tecznym escape roomie – Klubie Enigma.