Maraton czytania

Maraton czytania

W Czytelni Głównej odbył się maraton czytania lite­ra­tury anglo­ję­zycznej. Młodzież z Gimna­zjum nr 37 w Bydgoszczy przez trzy godziny głośno czytała adap­tacje książek w uprosz­czonej wersji języ­kowej. Lektura stała się okazją do dyskusji o prze­kła­dach polskiej lite­ra­tury na świecie. Uczniowie zostali wpro­wa­dzeni w świą­teczny nastrój oglą­dając wystawę o dziad­kach do orze­chów i wysłu­chując krót­kiej pogadanki.