Maraton czytania

Maraton czytania

W Czytelni Głównej odbył się maraton czytania lite­ra­tury anglo­ję­zycznej. Młodzież z Gimnazjum nr 37 w Bydgoszczy przez trzy godziny głośno czytała adaptacje książek w uprosz­czonej wersji językowej. Lektura stała się okazją do dyskusji o prze­kła­dach polskiej lite­ra­tury na świecie. Uczniowie zostali wpro­wa­dzeni w świą­teczny nastrój oglądając wystawę o dziadkach do orzechów i wysłu­chując krótkiej pogadanki.