Maraton czy­tania

Maraton czy­tania

W Czy­telni Głównej odbył się maraton czy­tania lite­ra­tury anglo­ję­zycznej. Mło­dzież z Gim­na­zjum nr 37 w Byd­goszczy przez trzy godziny głośno czytała adap­tacje książek w uprosz­czonej wersji języ­kowej. Lektura stała się okazją do dys­kusji o prze­kła­dach pol­skiej lite­ra­tury na świecie. Uczniowie zostali wpro­wa­dzeni w świą­teczny nastrój oglą­dając wystawę o dziad­kach do orze­chów i wysłu­chując krót­kiej poga­danki.