W Akademii Gier Logicznych

W Akademii Gier Logicznych

Akademia Gier Logicz­nych dzia­ła­jąca w naszej biblio­tece nie zapo­mina o miło­śni­kach rozrywek logicz­nych. Dziś propo­nuje kolejną zabawę na swojej wirtu­alnej tablicy – domino cieni. Akademia nie może teraz przyj­mować grup uczniów na bezpłatne zajęcia eduka­cyjne, których celem jest rozwi­janie umie­jęt­ności logicz­nego myślenia, wyobraźni prze­strzennej, pamięci i spostrze­gaw­czości, lecz wznowi stacjo­narną dzia­łal­ność, gdy tylko będzie to możliwe.