Pre­zenty z okazji Tygo­dnia Bibliotek

Pre­zenty z okazji Tygo­dnia Bibliotek

Ibuk Libra udo­stępnia użyt­kow­nikom plat­formy lite­ra­turę faktu. Od 8 maja przez miesiąc można wybierać z ponad 900 dodat­ko­wych tytułów. Użyt­kow­nicy biblio­teki, którzy jeszcze nie sko­rzy­stali z kodów PIN, mogą je bez­płatnie uzyskać w wypo­ży­czalni. Zapra­szamy do cało­do­bowej czy­telni online!