Spo­tkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Spo­tkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Na wer­nisaż wystawy „100 lat Byd­go­skiego Har­cer­stwa” przy­były dzie­siątki zuchów i har­cerzy. Uni­ka­towe zbiory gwa­ran­to­wały wyprawę w nie­zwykły świat pol­skiego skau­tingu. Wystawie towa­rzy­szyła pre­lekcja pt. „Początki Har­cer­stwa Byd­go­skiego”.
Na „Spo­tkaniu pokoleń” w gronie har­cer­skim (od zuchów po seniorów) nie zabrakło gier, muzyki, zabaw i opo­wieści o har­cer­stwie. Przy­bli­żyło ono miesz­kańcom naszego miasta historię i dorobek har­cer­stwa oraz aktu­alną ofertę pro­gra­mową i har­cerski styl życia.