Noc Muzeów 2017

Noc Muzeów 2017

Rekord fre­kwencji pobity! Muzeum Oświaty w Byd­goszczy (wydział Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego) wie­czorem i w nocy 20 maja 2017 r. odwie­dziły setki byd­gosz­czan, a także goście ze Szkocji, Ukrainy i innych krajów.

Odwie­dza­jący mieli okazję zoba­czyć stałe wystawy:
„Szkoła naszych dziadków i pra­dziadków”
„Szkol­nictwo w okresie PRL
„Drogi zdo­by­wania zawodu nauczy­ciela”
„Losy byd­go­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945”
„Marian Rejewski – genialny byd­gosz­czanin, mate­matyk i kryp­tolog”.