<span class="dquo">„</span>Bajki świata“ w Ogólno­pol­skim Tygodniu Bibliotek

Bajki świata“ w Ogólno­pol­skim Tygodniu Bibliotek

W Dziecięcej Akademii Czytania Bajek już trzeci dzień zajęć biblio­tecz­nych przygo­to­wa­nych specjalnie na Ogólno­polski Tydzień Bibliotek. W spotka­niach zatytu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięło do tej pory udział ponad 90 dzieci z kilku bydgo­skich szkół.
Nasze zajęcia obejmują prezen­tację na temat litera­tury fantasy oraz krótką pogadankę na temat dwóch wybra­nych przez nas tytułów z litera­tury światowej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czarno­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczywi­ście nie brakuje głośnego czytania – tym razem pierwsze rozdziały z wybra­nych książek.
Dzieci mają też okazję obejrzeć zakupione do zbiorów PBW przepięknie wykonane książki przestrzenne pop-up „Alicja w krainie czarów” oraz „Czarno­księżnik z krainy Oz”. W ostat­niej części uczest­nicy wykonują ilustracje do omawia­nych utworów.