Tydzień Bibliotek w <span class="caps">PBW</span> w Bydgoszczy

Tydzień Bibliotek w PBW w Bydgoszczy

Kolejne dni Tygo­dnia Bibliotek upły­nęły w naszej placówce na rozmo­wach o tym, co w życiu najważ­niejsze, czyli o wartościach.
W zaję­ciach eduka­cyj­nych uczest­ni­czyli, między innymi, uczniowie Gimna­zjum nr 6 Mistrzo­stwa Spor­to­wego Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy. 10 maja odwie­dzili nas gimna­zja­liści z klas o profilu judo i piłka nożna dziew­cząt, 15 maja – uczniowie z klas o profilu piłka nożna chłopców. Młodzieży towa­rzy­szyły wycho­waw­czynie: pani Joanna Lipo­wicz-Jago­dzińska, pani Bożena Dirbach i pani Jolanta Nadolna. 11 maja, to my gości­liśmy, na zapro­szenie p. Anny Wider­kie­wicz , peda­goga szkol­nego w Zespole Szkół nr 33 w Bydgoszczy dla Dzieci i Młodzieży Prze­wlekle Chorej, w Woje­wódzkim Szpi­talu Dzie­cięcym im. J. Brudziń­skiego w Bydgoszczy. Młodzi spor­towcy uczest­ni­czyli też w zaję­ciach, na których pozna­wali historię książki od staro­żyt­ności po współczesność.