Certy­fikat dla Biblioteki

Certy­fikat dla Biblioteki

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ to nazwa kampanii społecznej, w której wzięła udział Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W ramach kampanii został prze­pro­wa­dzony cykl zajęć „Poznajmy się” z zakresu edukacji włącza­jącej dla uczniów z bydgo­skich szkół podsta­wo­wych. Zajęcia, w których uczest­ni­czyło 223 uczniów, miały na celu kształ­to­wanie postaw społecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzro­kowo oraz przy­go­to­wanie uczniów do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku i zauwa­żanie ich problemów.
Dzia­łania pracow­ników Biblio­teki, a zwłaszcza Małgo­rzaty Lewan­dow­skiej-Pyż, zostały doce­nione przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Bydgoszczy, który przy­znał Biblio­tece Certy­fikat „Placówka Przy­jazna Osobom Niewidomym“.

certyfikat

podziękowanie

Certy­fikat dla biblioteki

Certy­fikat dla biblioteki

Biblio­teka została uhono­ro­wana certy­fi­katem „Bydgo­skich miejsc przy­ja­znych osobom z niepeł­no­spraw­no­ściami“, za prezen­to­wanie w swej codziennej pracy otwar­tości, życz­li­wości oraz zrozu­mienia. Certy­fikat przy­znał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy Nr 3 im. Marii Grze­go­rzew­skiej w Bydgoszczy w ramach reali­zo­wanej w latach 2015/16 i 2016/17 inno­wacji peda­go­gicznej pt. „Bydgo­skie miejsca przy­jazne osobom z niepeł­no­spraw­no­ściami“. Wyty­po­wane miejsca wery­fi­ko­wano pod względem przy­go­to­wania do przy­jęcia i pobytu osób z różnymi niepeł­no­spraw­no­ściami, spędzania czasu wolnego przez uczniów, absol­wentów, ich rodziców, opie­kunów i nauczy­cieli oraz pod kątem przy­ja­zności dla osób z niepeł­no­spraw­no­ściami według usta­lo­nych kryte­riów (życz­li­wość, otwar­tość i akcep­tacja). W wyniku projektu powstał folder zawie­ra­jący pełną listę uhono­ro­wa­nych miejsc.