Certy­fikat dla biblioteki

Certy­fikat dla biblioteki

Biblio­teka została uhono­ro­wana certy­fi­katem „Bydgo­skich miejsc przy­ja­znych osobom z niepeł­no­spraw­no­ściami“, za prezen­to­wanie w swej codziennej pracy otwar­tości, życz­li­wości oraz zrozu­mienia. Certy­fikat przy­znał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy Nr 3 im. Marii Grze­go­rzew­skiej w Bydgoszczy w ramach reali­zo­wanej w latach 2015/16 i 2016/17 inno­wacji peda­go­gicznej pt. „Bydgo­skie miejsca przy­jazne osobom z niepeł­no­spraw­no­ściami“. Wyty­po­wane miejsca wery­fi­ko­wano pod względem przy­go­to­wania do przy­jęcia i pobytu osób z różnymi niepeł­no­spraw­no­ściami, spędzania czasu wolnego przez uczniów, absol­wentów, ich rodziców, opie­kunów i nauczy­cieli oraz pod kątem przy­ja­zności dla osób z niepeł­no­spraw­no­ściami według usta­lo­nych kryte­riów (życz­li­wość, otwar­tość i akcep­tacja). W wyniku projektu powstał folder zawie­ra­jący pełną listę uhono­ro­wa­nych miejsc.