Wystawa pokon­kur­sowa w bibliotece

Wystawa pokon­kur­sowa w bibliotece

Zapra­szamy do obej­rzenia wystawy prac laure­atów konkursu foto­gra­ficz­nego „PIĘKNO MOJEGO ULUBIO­NEGO MIEJSCACZTE­RECH PORACH ROKU”, zorga­ni­zo­wa­nego przez Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy.

  • I miejsce : Victoria Dolata kl. 3c, Anna Kruck kl. 2d
  • II miejsce : Alicja Konicka kl. 3b, Wiktor Kowalski kl. 2d
  • III miejsce : Mateusz i Wiktoria Bieliccy kl. 3a, Wiktoria Lato kl. 3c