Włady­sław Raczkiewicz

Włady­sław Raczkiewicz

W związku z obcho­dami Roku Włady­sława Racz­kie­wicza i trwa­jącym Świętem Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, w dniu 8 czerwca w naszej biblio­tece odbyły się zajęcia: Włady­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza. Uczniowie Gimna­zjum nr 52 w Bydgoszczy wysłu­chali wykładu oraz obej­rzeli prezen­tację na temat ostat­niego woje­wody pomor­skiego w dzie­jach Drugiej Rzeczy­po­spo­litej i jedno­cze­śnie pierw­szego Prezy­denta RP na uchodź­stwie. Cieszymy się, że młodzież bydgoska wyka­zuje zain­te­re­so­wanie wiel­kimi posta­ciami zwią­za­nymi z historią naszego regionu i kraju. plakat