Włady­sław Raczkie­wicz

Włady­sław Raczkie­wicz

W związku z obcho­dami Roku Włady­sława Raczkie­wicza i trwającym Świętem Województwa Kujawsko-Pomor­skiego, w dniu 8 czerwca w naszej biblio­tece odbyły się zajęcia: Włady­sław Raczkie­wicz – włodarz Wielkiego Pomorza. Uczniowie Gimna­zjum nr 52 w Bydgoszczy wysłu­chali wykładu oraz obejrzeli prezen­tację na temat ostat­niego wojewody pomor­skiego w dziejach Drugiej Rzeczy­po­spo­litej i jedno­cze­śnie pierw­szego Prezy­denta RP na uchodź­stwie. Cieszymy się, że młodzież bydgoska wykazuje zainte­re­so­wanie wielkimi posta­ciami związa­nymi z historią naszego regionu i kraju. plakat