Władysław Racz­kie­wicz

Władysław Racz­kie­wicz

W związku z obchodami Roku Włady­sława Racz­kie­wicza i trwającym Świętem Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, w dniu 8 czerwca w naszej biblio­tece odbyły się zajęcia: Władysław Racz­kie­wicz – włodarz Wielkiego Pomorza. Uczniowie Gimnazjum nr 52 w Bydgoszczy wysłu­chali wykładu oraz obejrzeli prezen­tację na temat ostat­niego wojewody pomor­skiego w dziejach Drugiej Rzeczy­po­spo­litej i jedno­cze­śnie pierw­szego Prezy­denta RP na uchodź­stwie. Cieszymy się, że młodzież bydgoska wykazuje zain­te­re­so­wanie wielkimi posta­ciami zwią­za­nymi z historią naszego regionu i kraju. plakat