Wakacje z ciekawą książką

Wakacje z ciekawą książką

Zakoń­czy­liśmy kolejną, szóstą już edycję Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. W sześciu ostat­nich przed wakacjami spotka­niach zatytu­ło­wa­nych „Udane wakacje z ciekawą książką” wzięli udział uczniowie klas I-III ze Szkoły Podsta­wowej nr 56, 31 oraz 26 w Bydgoszczy.
Po krótkim wprowa­dzeniu na temat książki, biblio­teki i roli czytania, wybra­liśmy się na wycieczkę po naszej insty­tucji. Zwiedzi­liśmy Wypoży­czalnię, Czytelnię oraz magazyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłu­chać o pracy biblio­te­karza na danym stano­wisku oraz miały okazję, aby zadać kilka pytań.
Po wycieczce odbyło się głośne czytanie – tym razem nowa publi­kacja bydgo­skiej pisarki Agnieszki Stelma­szyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblio­teka włączyła się tym samym w ogólno­polską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Po czytaniu dzieci projek­to­wały okładkę książki, którą planują przeczytać w wakacje. Mamy nadzieję, że te plany się powiodą. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał upominki z Fundacji ABC XXI.
Życzymy dzieciom i ich nauczy­cielom udanych wakacji i zapra­szamy od września na kolejną edycję.