Włodarz Wiel­kiego Pomorza

Włodarz Wiel­kiego Pomorza

Pra­cow­nicy biblio­teki gościli w sie­dzibie Związku Nauczy­ciel­stwa Pol­skiego Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego na zapro­szenie zrze­szo­nych w nim seniorów. Okazją do spo­tkania były trwa­jące obchody Roku Wła­dy­sława Racz­kie­wicza, celem nato­miast – popu­la­ry­zacja postaci pierw­szego Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej na Uchodź­stwie, w szcze­gól­ności zaś jego związku z regionem kujawsko-pomor­skim. Wykład i pre­zen­tacja mul­ti­me­dialna pt. „Wła­dy­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza” spo­tkały się z żywym zain­te­re­so­wa­niem zebra­nych, którzy okazali się wyma­ga­jącą widownią, pre­zen­tując wysoki poziom wiedzy histo­rycznej.
W związku z 70. rocz­nicą śmierci tego wybit­nego poli­tyka, patrioty, pań­stwowca, Senat Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej podjął uchwałę o usta­no­wieniu 2017 r. Rokiem Wła­dy­sława Racz­kie­wicza. Wcze­śniej sta­no­wisko w sprawie usta­no­wienia w naszym regionie Roku Wła­dy­sława Racz­kie­wicza przyjął Sejmik Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego. Biblio­teka popu­la­ry­zuje tę postać poprzez zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów, udo­stęp­nianie cza­sowej wystawy, a teraz dotarła z wykładem do kolej­nego grona odbiorców.

Wła­dy­sław Racz­kie­wicz

Wła­dy­sław Racz­kie­wicz

W związku z obcho­dami Roku Wła­dy­sława Racz­kie­wicza i trwa­jącym Świętem Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, w dniu 8 czerwca w naszej biblio­tece odbyły się zajęcia: Wła­dy­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza. Uczniowie Gim­na­zjum nr 52 w Byd­goszczy wysłu­chali wykładu oraz obej­rzeli pre­zen­tację na temat ostat­niego woje­wody pomor­skiego w dzie­jach Drugiej Rze­czy­po­spo­litej i jed­no­cze­śnie pierw­szego Pre­zy­denta RP na uchodź­stwie. Cie­szymy się, że mło­dzież byd­goska wyka­zuje zain­te­re­so­wanie wiel­kimi posta­ciami zwią­za­nymi z historią naszego regionu i kraju. plakat