Certy­fikat dla Biblio­teki

Certy­fikat dla Biblio­teki

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ to nazwa kampanii społecznej, w której wzięła udział Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W ramach kampanii został przepro­wa­dzony cykl zajęć „Poznajmy się” z zakresu edukacji włącza­jącej dla uczniów z bydgo­skich szkół podsta­wo­wych. Zajęcia, w których uczest­ni­czyło 223 uczniów, miały na celu kształ­to­wanie postaw społecz­nych opartych na otwar­tości, tolerancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzrokowo oraz przygo­to­wanie uczniów do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku i zauwa­żanie ich problemów.
Działania pracow­ników Biblio­teki, a zwłaszcza Małgo­rzaty Lewan­dow­skiej-Pyż, zostały docenione przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Bydgoszczy, który przyznał Biblio­tece Certy­fikat „Placówka Przyjazna Osobom Niewi­domym“.

certyfikat

podziękowanie