Certy­fikat dla Biblioteki

Certy­fikat dla Biblioteki

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ to nazwa kampanii społecznej, w której wzięła udział Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. W ramach kampanii został prze­pro­wa­dzony cykl zajęć „Poznajmy się” z zakresu edukacji włącza­jącej dla uczniów z bydgo­skich szkół podsta­wo­wych. Zajęcia, w których uczest­ni­czyło 223 uczniów, miały na celu kształ­to­wanie postaw społecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób niepeł­no­spraw­nych wzro­kowo oraz przy­go­to­wanie uczniów do udzie­lania właściwej pomocy osobom z dysfunkcją wzroku i zauwa­żanie ich problemów.
Dzia­łania pracow­ników Biblio­teki, a zwłaszcza Małgo­rzaty Lewan­dow­skiej-Pyż, zostały doce­nione przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Bydgoszczy, który przy­znał Biblio­tece Certy­fikat „Placówka Przy­jazna Osobom Niewidomym“.

certyfikat

podziękowanie