Cer­ty­fikat dla Biblio­teki

Cer­ty­fikat dla Biblio­teki

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ to nazwa kam­panii spo­łecznej, w której wzięła udział Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. W ramach kam­panii został prze­pro­wa­dzony cykl zajęć „Poznajmy się” z zakresu edu­kacji włą­cza­jącej dla uczniów z byd­go­skich szkół pod­sta­wo­wych. Zajęcia, w których uczest­ni­czyło 223 uczniów, miały na celu kształ­to­wanie postaw spo­łecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób nie­peł­no­spraw­nych wzro­kowo oraz przy­go­to­wanie uczniów do udzie­lania wła­ściwej pomocy osobom z dys­funkcją wzroku i zauwa­żanie ich pro­blemów.
Dzia­łania pra­cow­ników Biblio­teki, a zwłaszcza Mał­go­rzaty Lewan­dow­skiej-Pyż, zostały doce­nione przez Kujawsko-Pomorski Spe­cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Byd­goszczy, który przy­znał Biblio­tece Cer­ty­fikat „Pla­cówka Przy­jazna Osobom Nie­wi­domym“.

certyfikat

podziękowanie