Wystawa „Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów“

Wystawa „Nie­zwykła historia dziadków do orze­chów“

Do 6 stycznia 2019 roku w Miej­skiej Biblio­tece Publicznej imienia Alek­sandra Janty-Połczyń­skiego w Tucholi można oglądać wystawę dziadków do orze­chów z kolekcji Ewy Biel­skiej i Grażyny Jasiek. Tuchola to trzecie miejsce, po Koro­nowie i Byd­goszczy, gdzie eks­po­naty są pre­zen­to­wane.

Wer­nisaż odbył się 6 grudnia 2018 r. W ten miko­łaj­kowy wieczór licznie spo­tkali się zain­te­re­so­wani historią dziadków do orze­chów, którą przy­bli­żyła wszystkim Ewa Bielska z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. W dniach poprze­dza­ją­cych wystawę Marek Michalak (również z PBW w Byd­goszczy) z częścią eks­po­natów odwie­dził kilka tuchol­skich szkół. Wystawa wywo­łała wiele emocji zarówno wśród małych, jak i dużych odbiorców.