Uroczy­stość wręczenia nagród

Uroczy­stość wręczenia nagród

W Biblio­tece odbyła się uroczy­stość wręczenia nagród laure­atom konkursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce“. Konkurs był adreso­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z województwa kujawsko-pomor­skiego. Zapro­szenie na spotkanie przyjęli nie tylko nagro­dzeni uczniowie z rodzi­cami, ale również nauczy­ciele, przygo­to­wu­jący ich do konkursu.

Zadaniem uczniów było nagranie filmu, który prezen­tował metodą booktal­kingu książkę wybraną przez uczest­nika spośród publi­kacji zakupio­nych przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgoszczy w ramach Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Wypowiedź nie mogła przekro­czyć 7 minut.

Oceniając dostar­czone prace komisja konkur­sowa wzięła pod uwagę nastę­pu­jące kryteria:

 • wybór książki,
 • zgodność prezen­tacji z zasadami booktal­kingu,
 • pomysł, kreatyw­ność, ekspresję,
 • popraw­ność językową,
 • orygi­nal­ność prezen­tacji.

Laureaci konkursu:

I miejsce:
Agnieszka Leman­to­wicz
– I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy

II miejsce ex aequo:
Łukasz Baliński 
– Zespół Szkół Elektro­nicz­nych im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy
Klaudiusz Weber – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy

III miejsce ex aequo:
Weronika Bodnar
– Liceum Ogólno­kształ­cące im. Stani­sława Wyspiań­skiego w Szubinie
Matylda Kołomyjec – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy

Wyróż­nienia przyznano nastę­pu­jącym osobom:

 • Natalia Gackowska – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Zuzanna Gołębiewska – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Jakub Holweg – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
 • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgoszczy
 • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 • Wiktoria Nowakowska – Zespół Szkół Chemicz­nych im. Ignacego Łukasie­wicza w Bydgoszczy
 • Maria Szmyt – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy
 • Julia Zygowska – I Liceum Ogólno­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Bydgoszczy

Przyznano także Nagrodę Dyrek­tora Biblio­teki, którą otrzymał Nikodem Macie­jewski.

Patronat na konkursem objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotr Całbecki, Kurator Oświaty Marek Gralik oraz Prezy­dent Miasta Bydgoszczy Rafał Bruski. Patronat medialny nad konkursem sprawo­wało Polskie Radio PiK.