Zimowe opowieści w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Zimowe opowieści w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Od 9 do 11 stycznia 2018 r. w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek odby­wały się zajęcia eduka­cyjne zaty­tu­ło­wane „Zimowe opowieści”. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I‑III ze Szkoły Podsta­wowej nr 56 i 31 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Mungo oraz Przed­szkola nr 33. Rozpo­czę­liśmy krótką poga­danką na temat trwa­ją­cego karna­wału, zimy jako pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­ności spor­towej. Omówi­liśmy również najcie­kawsze przy­kłady z lite­ra­tury polskiej i obcej poru­sza­jące tema­tykę zimową.

Podobnie jak na każdych zaję­ciach w Akademii głównym elementem było głośne czytanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Tematem obec­nego spotkania była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czyta­łyśmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowy dzień” Chri­stiny Butler, „O żyra­fach, które chciały zoba­czyć śnieg” Anny Onichi­mow­skiej oraz „W zimowym lesie” Marca Limoni.

W dalszej części zajęć dzieci wyko­ny­wały mini­pla­katy o tema­tyce zimowej. Na zakoń­czenie zwie­dzi­liśmy wystawkę książek zwią­za­nych z karna­wałem zorga­ni­zo­waną w Czytelni. Kolejne spotkania z najmłod­szymi już w lutym.

Grażyna Ruta-Balińska