Zimowe opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Zimowe opowieści w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Od 9 do 11 stycznia 2018 r. w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbywały się zajęcia eduka­cyjne zatytu­ło­wane „Zimowe opowieści”. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I‑III ze Szkoły Podsta­wowej nr 56 i 31 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Mungo oraz Przed­szkola nr 33. Rozpo­czę­liśmy krótką pogadanką na temat trwają­cego karna­wału, zimy jako pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­ności sportowej. Omówi­liśmy również najcie­kawsze przykłady z litera­tury polskiej i obcej porusza­jące tematykę zimową.

Podobnie jak na każdych zajęciach w Akademii głównym elementem było głośne czytanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Tematem obecnego spotkania była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czyta­łyśmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowy dzień” Christiny Butler, „O żyrafach, które chciały zobaczyć śnieg” Anny Onichi­mow­skiej oraz „W zimowym lesie” Marca Limoni.

W dalszej części zajęć dzieci wykony­wały minipla­katy o tematyce zimowej. Na zakoń­czenie zwiedzi­liśmy wystawkę książek związa­nych z karna­wałem zorga­ni­zo­waną w Czytelni. Kolejne spotkania z najmłod­szymi już w lutym.

Grażyna Ruta-Balińska