Zimowe opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Zimowe opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Od 9 do 11 stycznia 2018 r. w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odby­wały się zajęcia edu­ka­cyjne zaty­tu­ło­wane „Zimowe opo­wieści”. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I-III ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 i 31 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Mungo oraz Przed­szkola nr 33. Roz­po­czę­liśmy krótką poga­danką na temat trwa­ją­cego kar­na­wału, zimy jako pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­ności spor­towej. Omó­wi­liśmy również naj­cie­kawsze przy­kłady z lite­ra­tury pol­skiej i obcej poru­sza­jące tema­tykę zimową.

Podobnie jak na każdych zaję­ciach w Aka­demii głównym ele­mentem było głośne czy­tanie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Tematem obec­nego spo­tkania była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czy­ta­łyśmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowy dzień” Chri­stiny Butler, „O żyra­fach, które chciały zoba­czyć śnieg” Anny Oni­chi­mow­skiej oraz „W zimowym lesie” Marca Limoni.

W dalszej części zajęć dzieci wyko­ny­wały mini­pla­katy o tema­tyce zimowej. Na zakoń­czenie zwie­dzi­liśmy wystawkę książek zwią­za­nych z kar­na­wałem zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni. Kolejne spo­tkania z naj­młod­szymi już w lutym.

Grażyna Ruta-Balińska