O awansie zawo­dowym nauczy­ciela języka angiel­skiego

O awansie zawo­dowym nauczy­ciela języka angiel­skiego

W Czy­telni Głównej odbyło się kolejne spo­tkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego sku­pio­nych w sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia. Tra­dy­cyjnie popro­wa­dziła je Justyna Adamska. Omó­wiono tym razem zagad­nienia zwią­zane z awansem zawo­dowym nauczy­ciela. Na wszystkie pytania odpo­wia­dała zapro­szona na to spo­tkanie Ilona Zduń­czuk, nauczy­ciel kon­sul­tant z KPCEN-u.