O awansie zawodowym nauczy­ciela języka angiel­skiego

O awansie zawodowym nauczy­ciela języka angiel­skiego

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego skupio­nych w sieci współ­pracy i samokształ­cenia. Trady­cyjnie popro­wa­dziła je Justyna Adamska. Omówiono tym razem zagad­nienia związane z awansem zawodowym nauczy­ciela. Na wszystkie pytania odpowia­dała zapro­szona na to spotkanie Ilona Zduńczuk, nauczy­ciel konsul­tant z KPCEN‑u.