O awansie zawo­dowym nauczy­ciela języka angielskiego

O awansie zawo­dowym nauczy­ciela języka angielskiego

W Czytelni Głównej odbyło się kolejne spotkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego skupio­nych w sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia. Trady­cyjnie popro­wa­dziła je Justyna Adamska. Omówiono tym razem zagad­nienia zwią­zane z awansem zawo­dowym nauczy­ciela. Na wszystkie pytania odpo­wia­dała zapro­szona na to spotkanie Ilona Zduń­czuk, nauczy­ciel konsul­tant z KPCEN‑u.