Zajęcia eduka­cyjne „W ciemności“

Zajęcia eduka­cyjne „W ciemności“

W Biblio­tece gości­liśmy grupę uczniów z Zespołu Szkół Inte­gra­cyj­nych nr 29 w Bydgoszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach eduka­cyj­nych „W ciem­ności”, przy­go­to­wa­nych w ramach edukacji włącza­jącej „Poznajmy się” prowa­dzonej w naszej placówce. Spotkanie było okazją do poznania i zrozu­mienia potrzeb osób z niepeł­no­spraw­no­ścią wzro­kową oraz przed­sta­wienia przed­miotów ułatwia­ją­cych im codzienne funk­cjo­no­wanie. Podczas zajęć uczniowie zapo­znają się z wybra­nymi tekstami z publi­kacji „Duże sprawy w małych głowach” autor­stwa Agnieszki Kossow­skiej, które poma­gają w zdobyciu wiedzy o różnych niepeł­no­spraw­no­ściach, zrozu­mieniu potrzeb osób niepeł­no­spraw­nych i budo­waniu wzajem­nych relacji.

Małgo­rzata Lewandowska-Pyż