Wystawa zdjęć Jana Szyca

Wystawa zdjęć Jana Szyca

Właści­cielem kolekcji foto­grafii Jana Szyca jest Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, która wspólnie z Biblio­teką Peda­go­giczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu zorga­ni­zo­wała wystawę Państwowe Gimna­zjum nr 1 im. Miko­łaja Koper­nika w Toruniu w okresie między­wo­jennym.

Wernisaż odbył się 5 lutego o godz. 12.30 w sali wysta­wowej Biblio­teki Peda­go­gicznej w Toruniu. Na spotkanie przy­była młodzież, nauczy­ciele i absol­wenci I LO im. M. Koper­nika w Toruniu oraz miesz­kańcy Torunia.

Gości przy­wi­tała dyrektor Dorota Komen­dzińska, która zare­ko­men­do­wała niezwykłą ekspo­zycję. Następnie Elżbieta Glura, wielo­letnia dyrektor I LO w Toruniu opowie­działa o dzie­jach szkoły, która niedawno obcho­dziła jubi­leusz 450-lecia. Szcze­gólną uwagę zwró­ciła na okres między­wo­jenny, w którym gimna­zjum toruń­skie uważane było za jedno z najlep­szych w Polsce, a uczył w nim Jan Szyc – nauczy­ciel fizyki, autor zdjęć prezen­to­wa­nych na wystawie. Przed­sta­wiła sylwetkę Jana Szyca, jego zain­te­re­so­wania i zasługi dla szkoły. Dyrektor Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska opowie­działa, w jaki sposób kolekcja nega­tywów zdjęć wyko­na­nych w latach 1914 – 1938 przez Jana Szyca trafiła do jej placówki. O wywo­ły­waniu nega­tywów oraz ich digi­ta­li­zacji opowie­dział Marek Nonie­wicz, wice­prezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Polskich Arty­stów Foto­gra­fików, kustosz Muzeum Foto­grafii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Bydgoszczy. Starszy wizy­tator z Kura­to­rium Oświaty w Bydgoszczy Dele­ga­tury w Toruniu Czesław Stawi­kowski podkre­ślił zasługi Jana Szyca jako nauczy­ciela fizyki stosu­ją­cego nowo­czesne metody nauczania oraz kierow­nika Ogniska Meto­dycz­nego tego przed­miotu. To dzięki jego dzia­łal­ności podniósł się poziom nauczania fizyki. Jan Szyc wypo­sażył także pracownię fizyczną w odpo­wiednie urzą­dzenia labo­ra­to­ryjne oraz urzą­dzał kursy dosko­na­lenia zawo­do­wego dla nauczy­cieli. Profesor Jan Szyc był jednym z zało­ży­cieli Toruń­skiego Oddziału Polskiego Towa­rzy­stwa Miło­śników Astro­nomii i przez 9 lat pełnił funkcję jego prezesa.

Zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego prezen­to­wane na wystawie przed­sta­wiają m.in. pracownie lekcyjne, uroczy­stości szkolne, harcer­skie i patrio­tyczne z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Miko­łaja Koper­nika w Toruniu.

W gablo­tach wyeks­po­no­wane zostały najstarsze zbiory biblio­teczne I LO im. M. Koper­nika w Toruniu, Kronika Państwo­wego Liceum i Gimna­zjum im. M. Koper­nika w Toruniu za lata 1945/1952, Kronika SKS przy I Szkole Ogól­no­kształ­cącej im. M. Koper­nika w Toruniu oraz książki ze zbiorów Biblio­teki Peda­go­gicznej w Toruniu doty­czące historii I LO im. M. Koper­nika w Toruniu i książki do nauczania fizyki w okresie między­wo­jennym i powo­jennym. Dodat­kową atrakcją wystawy są dawne przy­rządy fizyczne wypo­ży­czone z I LO im. M. Kopernika.

Wystawę można oglądać w sali wysta­wowej Biblio­teki Peda­go­gicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu do 28 lutego 2019 r., od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 10.00 do 19.00 oraz w soboty w godzi­nach 10.00 – 15.00.