Wystawa zdjęć Jana Szyca

Wystawa zdjęć Jana Szyca

Właści­cielem kolekcji fotografii Jana Szyca jest Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy, która wspólnie z Biblio­teką Pedago­giczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu zorga­ni­zo­wała wystawę Państwowe Gimna­zjum nr 1 im. Mikołaja Koper­nika w Toruniu w okresie między­wo­jennym.

Wernisaż odbył się 5 lutego o godz. 12.30 w sali wysta­wowej Biblio­teki Pedago­gicznej w Toruniu. Na spotkanie przybyła młodzież, nauczy­ciele i absol­wenci I LO im. M. Koper­nika w Toruniu oraz miesz­kańcy Torunia.

Gości przywi­tała dyrektor Dorota Komen­dzińska, która zareko­men­do­wała niezwykłą ekspo­zycję. Następnie Elżbieta Glura, wielo­letnia dyrektor I LO w Toruniu opowie­działa o dziejach szkoły, która niedawno obcho­dziła jubileusz 450-lecia. Szcze­gólną uwagę zwróciła na okres między­wo­jenny, w którym gimna­zjum toruń­skie uważane było za jedno z najlep­szych w Polsce, a uczył w nim Jan Szyc – nauczy­ciel fizyki, autor zdjęć prezen­to­wa­nych na wystawie. Przed­sta­wiła sylwetkę Jana Szyca, jego zainte­re­so­wania i zasługi dla szkoły. Dyrektor Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy Ewa Pronobis-Sosnowska opowie­działa, w jaki sposób kolekcja negatywów zdjęć wykona­nych w latach 1914 – 1938 przez Jana Szyca trafiła do jej placówki. O wywoły­waniu negatywów oraz ich digita­li­zacji opowie­dział Marek Nonie­wicz, wiceprezes Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego Związku Polskich Artystów Fotogra­fików, kustosz Muzeum Fotografii przy Wyższej Szkole Gospo­darki w Bydgoszczy. Starszy wizytator z Kurato­rium Oświaty w Bydgoszczy Delega­tury w Toruniu Czesław Stawi­kowski podkre­ślił zasługi Jana Szyca jako nauczy­ciela fizyki stosu­ją­cego nowoczesne metody nauczania oraz kierow­nika Ogniska Metodycz­nego tego przed­miotu. To dzięki jego działal­ności podniósł się poziom nauczania fizyki. Jan Szyc wyposażył także pracownię fizyczną w odpowiednie urządzenia labora­to­ryjne oraz urządzał kursy dosko­na­lenia zawodo­wego dla nauczy­cieli. Profesor Jan Szyc był jednym z założy­cieli Toruń­skiego Oddziału Polskiego Towarzy­stwa Miłośników Astro­nomii i przez 9 lat pełnił funkcję jego prezesa.

Zdjęcia z okresu między­wo­jen­nego prezen­to­wane na wystawie przed­sta­wiają m.in. pracownie lekcyjne, uroczy­stości szkolne, harcer­skie i patrio­tyczne z udziałem uczniów i nauczy­cieli przed­wo­jen­nego Gimna­zjum Mikołaja Koper­nika w Toruniu.

W gablo­tach wyeks­po­no­wane zostały najstarsze zbiory biblio­teczne I LO im. M. Koper­nika w Toruniu, Kronika Państwo­wego Liceum i Gimna­zjum im. M. Koper­nika w Toruniu za lata 1945/1952, Kronika SKS przy I Szkole Ogólno­kształ­cącej im. M. Koper­nika w Toruniu oraz książki ze zbiorów Biblio­teki Pedago­gicznej w Toruniu dotyczące historii I LO im. M. Koper­nika w Toruniu i książki do nauczania fizyki w okresie między­wo­jennym i powojennym. Dodat­kową atrakcją wystawy są dawne przyrządy fizyczne wypoży­czone z I LO im. M. Koper­nika.

Wystawę można oglądać w sali wysta­wowej Biblio­teki Pedago­gicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu do 28 lutego 2019 r., od ponie­działku do piątku w godzi­nach od 10.00 do 19.00 oraz w soboty w godzi­nach 10.00 – 15.00.