Rok Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego – wystawa

Rok Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego – wystawa

Nasze coroczne wystawy poświę­cone pisa­rzom ogło­szonym patro­nami kolej­nych lat stają się już tradycją. Tym razem, w roku stulecia urodzin Gustawa Herlinga-Grudziń­skiego, zapra­szamy na ekspo­zycję prezen­to­waną w hallu biblio­teki (I piętro), ukazu­jącą sylwetkę autora „Innego świata“ oraz zachę­ca­jącą do lektury jego utworów. Ten prze­ni­kliwy obser­wator rzeczy­wi­stości był nie tylko autorem wspo­mnianej wstrzą­sa­jącej relacji z pobytu w sowieckim łagrze oraz głębo­kiej refleksji nad codzien­no­ścią zawartej w „Dzien­niku pisanym nocą“. Miło­śnicy jego twór­czości znają go także jako czło­wieka niezwykle wraż­li­wego na piękno sztuki, czer­pią­cego inspi­racje z prze­bo­gatej tradycji histo­rycznej i lite­rac­kiej Włoch. Jego intry­gu­jące, często mroczne, zagad­kowe opowieści niosą ze sobą ogromny ładunek emocjo­nalny i intelektualny.

W zbio­rach naszej biblio­teki znaj­dują się niemal wszystkie publi­ko­wane utwory Herlinga. Serdecznie zapra­szamy do odwie­dzenia wystawy oraz skorzy­stania z utworów Pisarza dostęp­nych za pośred­nic­twem naszych kata­logów.

Anna Krasz­kie­wicz
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświatowych