Rok Gustawa Her­linga-Gru­dziń­skiego – wystawa

Rok Gustawa Her­linga-Gru­dziń­skiego – wystawa

Nasze coroczne wystawy poświę­cone pisa­rzom ogło­szonym patro­nami kolej­nych lat stają się już tra­dycją. Tym razem, w roku stu­lecia urodzin Gustawa Her­linga-Gru­dziń­skiego, zapra­szamy na eks­po­zycję pre­zen­to­waną w hallu biblio­teki (I piętro), uka­zu­jącą syl­wetkę autora „Innego świata“ oraz zachę­ca­jącą do lektury jego utworów. Ten prze­ni­kliwy obser­wator rze­czy­wi­stości był nie tylko autorem wspo­mnianej wstrzą­sa­jącej relacji z pobytu w sowieckim łagrze oraz głę­bo­kiej refleksji nad codzien­no­ścią zawartej w „Dzien­niku pisanym nocą“. Miło­śnicy jego twór­czości znają go także jako czło­wieka nie­zwykle wraż­li­wego na piękno sztuki, czer­pią­cego inspi­racje z prze­bo­gatej tra­dycji histo­rycznej i lite­rac­kiej Włoch. Jego intry­gu­jące, często mroczne, zagad­kowe opo­wieści niosą ze sobą ogromny ładunek emo­cjo­nalny i inte­lek­tu­alny.

W zbio­rach naszej biblio­teki znaj­dują się niemal wszystkie publi­ko­wane utwory Her­linga. Ser­decznie zapra­szamy do odwie­dzenia wystawy oraz sko­rzy­stania z utworów Pisarza dostęp­nych za pośred­nic­twem naszych kata­logów.

Anna Krasz­kie­wicz
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych