Życie pod zaborem w latach 1772 – 1920. Powrót Bydgoszczy do macierzy

Życie pod zaborem w latach 1772 – 1920. Powrót Bydgoszczy do macierzy

W Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“ przy ulicy Jodłowej w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie, które przygo­to­wali biblio­te­karze z PBW. Rys dziejów Bydgoszczy w okresie zaboru pruskiego przed­stawił Tomasz Szulc, miłośnik dziejów regionu. Pogadankę uzupeł­niła lektura fragmentów tekstów źródło­wych z tego okresu.

Mariola Burak