Życie pod zaborem w latach 1772 – 1920. Powrót Bydgoszczy do macierzy

Życie pod zaborem w latach 1772 – 1920. Powrót Bydgoszczy do macierzy

W Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“ przy ulicy Jodłowej w Bydgoszczy odbyło się kolejne spotkanie, które przy­go­to­wali biblio­te­karze z PBW. Rys dziejów Bydgoszczy w okresie zaboru pruskiego przed­stawił Tomasz Szulc, miło­śnik dziejów regionu. Poga­dankę uzupeł­niła lektura frag­mentów tekstów źródło­wych z tego okresu.

Mariola Burak