Spotkanie walen­tyn­kowo-karna­wa­łowe w Czytelni

Spotkanie walen­tyn­kowo-karna­wa­łowe w Czytelni

W dniu św. Walen­tego w Czytelni odbyło się spotkanie karna­wa­łowo-walen­tyn­kowe dla podopiecz­nych Fundacji Visus Supremus. Biblio­te­karze przed­sta­wili cieka­wostki o patronie zako­cha­nych oraz opowie­dzieli o karna­wale w Polsce i na świecie. Kole­żanka Mariola zapo­znała zapro­szo­nych gości z obycza­jami karna­wa­ło­wymi w dawnej Polsce począwszy od nowo­rocz­nych, poprzez bale maskowe, rauty, kuligi, a skoń­czywszy na tłusto­czwart­ko­wych i ostat­kach. Zapre­zen­to­wała bogatą kolekcję książek i albumów ze zbiorów Biblio­teki, które opisują staro­pol­skie zwyczaje. Biblio­te­karze prze­czy­tali najcie­kawsze frag­menty, a także przy­bli­żyli historię karna­wału w Wenecji i Rio de Janeiro. Goście brali również udział w przy­go­to­wa­nych dla nich konkur­sach oraz wspólnej zabawie.

Kata­rzyna Krukowska-Cyranowicz