Spotkanie karna­wa­łowe

Spotkanie karna­wa­łowe

W Czytelni odbyło się spotkanie z cyklu „Głośne czytanie“ dla osób zrze­szo­nych w Polskim Związku Niewi­do­mych. Kole­żanka Mariola zapo­znała zapro­szo­nych gości z obycza­jami karna­wa­ło­wymi w dawnej Polsce począwszy od nowo­rocz­nych, poprzez bale maskowe, rauty, kuligi, a skoń­czywszy na tłusto­czwart­ko­wych i ostat­kach. Zapre­zen­to­wała bogatą kolekcję książek i albumów ze zbiorów Biblio­teki, które opisują staro­pol­skie zwyczaje. Biblio­te­karze prze­czy­tali najcie­kawsze frag­menty, a także przy­bli­żyli historię karna­wału w Wenecji i Rio de Janeiro. Na zakoń­czenie spotkania nasi goście chętnie wspo­mi­nali swoje bale karnawałowe.

Alina Melnicka-Zygmunt