Niepod­legła. Lubię to!

Niepod­legła. Lubię to!

Uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 12 im. Żwirki i Wigury z Oddzia­łami Integra­cyj­nymi w Bydgoszczy przeka­zali do Muzeum Oświaty w Bydgoszczy księgę „Niepod­legła. Lubię to!“ wydaną z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepod­le­głości.
Nazwa projektu – „Niepod­legła. Lubię to!“ – nawią­zuje do znanego z serwisu społecz­no­ścio­wego przycisku, poprzez który użytkow­nicy wyrażają swoją aprobatę oraz zainte­re­so­wanie danym tematem. Nawią­zując do współ­cze­snych form – inter­ne­to­wych konte­nerów, które agregują treści o wspólnym mianow­niku tzw. hashtagu (#) – zebrano myśli dotyczące #niepod­legła.
Z tym na pozór łatwym tematem zmierzyli się uczniowie współ­cze­snej szkoły. Zadanie to niewąt­pliwie wymagało od uczniów chwili refleksji. Pozwo­liło zasta­nowić się nad znacze­niem słów, które były ważne sto lat temu i wierzymy, że są ważne i dziś. Projekt miał charakter wielo­po­ko­le­niowy – swoje przemy­ślenia w księdze zapisali również nauczy­ciele, pracow­nicy oraz rodzice uczniów, także charakter wielo­wy­mia­rowy. Wpisuje się w obchody stulecia niepod­le­głości i stawia przed uczniami niełatwe zadanie – uzasad­nienia z pozoru prostych słów, a także czyni ich odpowie­dzial­nymi za słowo, które zapisane – pozostanie w historii jako głos dzisiej­szego pokolenia. Księga zawiera odpowiedzi na pytania: Czym dziś jest Niepod­legła? Za co dziś lubimy Polskę?