Nie­pod­legła. Lubię to!

Nie­pod­legła. Lubię to!

Uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 12 im. Żwirki i Wigury z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi w Byd­goszczy prze­ka­zali do Muzeum Oświaty w Byd­goszczy księgę „Nie­pod­legła. Lubię to!“ wydaną z okazji 100-lecia odzy­skania przez Polskę nie­pod­le­głości.
Nazwa pro­jektu – „Nie­pod­legła. Lubię to!“ – nawią­zuje do znanego z serwisu spo­łecz­no­ścio­wego przy­cisku, poprzez który użyt­kow­nicy wyra­żają swoją apro­batę oraz zain­te­re­so­wanie danym tematem. Nawią­zując do współ­cze­snych form – inter­ne­to­wych kon­te­nerów, które agre­gują treści o wspólnym mia­now­niku tzw. hash­tagu (#) – zebrano myśli doty­czące #nie­pod­legła.
Z tym na pozór łatwym tematem zmie­rzyli się uczniowie współ­cze­snej szkoły. Zadanie to nie­wąt­pliwie wyma­gało od uczniów chwili refleksji. Pozwo­liło zasta­nowić się nad zna­cze­niem słów, które były ważne sto lat temu i wie­rzymy, że są ważne i dziś. Projekt miał cha­rakter wie­lo­po­ko­le­niowy – swoje prze­my­ślenia w księdze zapi­sali również nauczy­ciele, pra­cow­nicy oraz rodzice uczniów, także cha­rakter wie­lo­wy­mia­rowy. Wpisuje się w obchody stu­lecia nie­pod­le­głości i stawia przed uczniami nie­łatwe zadanie – uza­sad­nienia z pozoru pro­stych słów, a także czyni ich odpo­wie­dzial­nymi za słowo, które zapi­sane – pozo­stanie w historii jako głos dzi­siej­szego poko­lenia. Księga zawiera odpo­wiedzi na pytania: Czym dziś jest Nie­pod­legła? Za co dziś lubimy Polskę?