Niepod­legła. Lubię to!

Niepod­legła. Lubię to!

Uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 12 im. Żwirki i Wigury z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi w Bydgoszczy prze­ka­zali do Muzeum Oświaty w Bydgoszczy księgę „Niepod­legła. Lubię to!“ wydaną z okazji 100-lecia odzy­skania przez Polskę niepodległości.
Nazwa projektu – „Niepod­legła. Lubię to!“ – nawią­zuje do znanego z serwisu społecz­no­ścio­wego przy­cisku, poprzez który użyt­kow­nicy wyra­żają swoją apro­batę oraz zain­te­re­so­wanie danym tematem. Nawią­zując do współ­cze­snych form – inter­ne­to­wych konte­nerów, które agre­gują treści o wspólnym mianow­niku tzw. hash­tagu (#) – zebrano myśli doty­czące #niepod­legła.
Z tym na pozór łatwym tematem zmie­rzyli się uczniowie współ­cze­snej szkoły. Zadanie to niewąt­pliwie wyma­gało od uczniów chwili refleksji. Pozwo­liło zasta­nowić się nad znacze­niem słów, które były ważne sto lat temu i wierzymy, że są ważne i dziś. Projekt miał charakter wielo­po­ko­le­niowy – swoje prze­my­ślenia w księdze zapi­sali również nauczy­ciele, pracow­nicy oraz rodzice uczniów, także charakter wielo­wy­mia­rowy. Wpisuje się w obchody stulecia niepod­le­głości i stawia przed uczniami niełatwe zadanie – uzasad­nienia z pozoru prostych słów, a także czyni ich odpo­wie­dzial­nymi za słowo, które zapi­sane – pozo­stanie w historii jako głos dzisiej­szego poko­lenia. Księga zawiera odpo­wiedzi na pytania: Czym dziś jest Niepod­legła? Za co dziś lubimy Polskę?