Tajem­nice Marszałka

Tajem­nice Marszałka

Zapra­szamy na nowe zajęcia eduka­cyjne wpisu­jące się w obchody rocz­nicy odzy­skania niepod­le­głości. Boha­terem prezen­tacji, prze­zna­czonej dla uczniów ostat­nich klas szkoły podsta­wowej i gimna­zjum oraz szkół śred­nich, jest Józef Piłsudski, widziany jako czło­wiek i mężczyzna uwikłany nie tylko w wielka poli­tykę, ale i również w niezwykle skom­pli­ko­wane relacje uczu­ciowe. Codzien­ność marszałka od lat jest przed­miotem nieusta­ją­cych dociekań, opra­cowań i publi­kacji histo­ryków, publi­cy­stów oraz pisarzy. Spora kolekcja książek poświę­co­nych tej niezwy­kłej postaci, znaj­du­jąca się w zbio­rach naszej Biblio­teki stała się inspi­racją do przy­go­to­wania scena­riusza zajęć dla młodzieży.

Kontakt w sprawie zapisów uczniów na zajęcia: Anna Krasz­kie­wicz tel. 52 341 30 74 wew. 16.