Spo­tkanie z akwa­relą

Spo­tkanie z akwa­relą

W Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych odbyło się „Spo­tkanie z akwa­relą” adre­so­wane do nauczy­cieli ZS nr 33 Spe­cjal­nych dla Dzieci i Mło­dzieży Prze­wlekle Chorej w Byd­goszczy. Uczest­nicy mogli zapo­znać się z mate­ria­łami i tech­ni­kami malar­skimi sto­so­wa­nymi przez akwa­re­li­stów, dowie­dzieć się w jaki sposób zdo­bywać i dosko­nalić umie­jęt­ności, a także pre­zen­tować efekty swojej pracy. Była też okazja do spró­bo­wania swoich sił w tej nie­ła­twej, ale fascy­nu­jącej tech­nice – nauczy­ciele biorący udział w zaję­ciach stwo­rzyli kartki świą­teczne posłu­gując się pro­fe­sjo­nal­nymi mate­ria­łami pla­stycz­nymi. Efekty zasko­czyły i ucie­szyły wszyst­kich – zaim­pro­wi­zo­wana wystawka pre­zen­to­wała się okazale. 

Anna Krasz­kie­wicz