Spotkanie z akwarelą

Spotkanie z akwarelą

W Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych odbyło się „Spotkanie z akwa­relą” adre­so­wane do nauczy­cieli ZS nr 33 Specjal­nych dla Dzieci i Młodzieży Prze­wlekle Chorej w Bydgoszczy. Uczest­nicy mogli zapo­znać się z mate­ria­łami i tech­ni­kami malar­skimi stoso­wa­nymi przez akwa­re­li­stów, dowie­dzieć się w jaki sposób zdobywać i dosko­nalić umie­jęt­ności, a także prezen­tować efekty swojej pracy. Była też okazja do spró­bo­wania swoich sił w tej nieła­twej, ale fascy­nu­jącej tech­nice – nauczy­ciele biorący udział w zaję­ciach stwo­rzyli kartki świą­teczne posłu­gując się profe­sjo­nal­nymi mate­ria­łami plastycz­nymi. Efekty zasko­czyły i ucie­szyły wszyst­kich – zaim­pro­wi­zo­wana wystawka prezen­to­wała się okazale. 

Anna Krasz­kie­wicz