Spotkanie z akwarelą

Spotkanie z akwarelą

W Wydziale Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych odbyło się „Spotkanie z akwarelą” adreso­wane do nauczy­cieli ZS nr 33 Specjal­nych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. Uczest­nicy mogli zapoznać się z materia­łami i techni­kami malar­skimi stoso­wa­nymi przez akware­li­stów, dowie­dzieć się w jaki sposób zdobywać i dosko­nalić umiejęt­ności, a także prezen­tować efekty swojej pracy. Była też okazja do spróbo­wania swoich sił w tej nieła­twej, ale fascy­nu­jącej technice – nauczy­ciele biorący udział w zajęciach stworzyli kartki świąteczne posłu­gując się profe­sjo­nal­nymi materia­łami plastycz­nymi. Efekty zasko­czyły i ucieszyły wszyst­kich – zaimpro­wi­zo­wana wystawka prezen­to­wała się okazale. 

Anna Krasz­kie­wicz