Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna

Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna

Doktor Katarzyna Grysińska – JarmułaUKW w Bydgoszczy wygło­siła w Muzeum Oświaty wykład pt. „Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna”.
Józef Piłsudski to jeden z najważ­niej­szych polityków polskich XX wieku, współ­twórca niepod­le­głego państwa polskiego w 1918 roku. Człowiek niezwykle kontro­wer­syjny, swoim działa­niem i zacho­wa­niem zarówno wobec bliskich, współ­pra­cow­ników, jak i wrogów wzbudza­jący niejed­no­krotnie skrajne reakcje. Celem wykładu było przybli­żenie postaci marszałka jako spiskowca walczą­cego o niepod­ległą Polskę, dowódcę wojsko­wego, Naczel­nika Państwa, ale i męża, kochanka, ojca. Odbiorcy wykładu zostali zapoznani z najważ­niej­szymi faktami z życia Józefa Piłsud­skiego i mitami, które narosły wokół tej wybitnej postaci.