Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla nie­któ­rych kon­tro­wer­syjna

Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla nie­któ­rych kon­tro­wer­syjna

Doktor Kata­rzyna Gry­sińska – JarmułaUKW w Byd­goszczy wygło­siła w Muzeum Oświaty wykład pt. „Józef Pił­sudski – postać nie­zwykła, dla nie­któ­rych kon­tro­wer­syjna”.
Józef Pił­sudski to jeden z naj­waż­niej­szych poli­tyków pol­skich XX wieku, współ­twórca nie­pod­le­głego państwa pol­skiego w 1918 roku. Czło­wiek nie­zwykle kon­tro­wer­syjny, swoim dzia­ła­niem i zacho­wa­niem zarówno wobec bli­skich, współ­pra­cow­ników, jak i wrogów wzbu­dza­jący nie­jed­no­krotnie skrajne reakcje. Celem wykładu było przy­bli­żenie postaci mar­szałka jako spi­skowca wal­czą­cego o nie­pod­ległą Polskę, dowódcę woj­sko­wego, Naczel­nika Państwa, ale i męża, kochanka, ojca. Odbiorcy wykładu zostali zapo­znani z naj­waż­niej­szymi faktami z życia Józefa Pił­sud­skiego i mitami, które narosły wokół tej wybitnej postaci.