Głośne czy­tanie dla seniorów

Głośne czy­tanie dla seniorów

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie dla seniorów, podczas którego pre­zen­to­wane były nowości książ­kowe i audio­booki z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa. Biblio­te­karze prze­czy­tali głośno wybrane frag­menty pole­ca­nych książek, aby zachęcić zebra­nych gości do lektury. Tema­tyka pre­zen­to­wa­nych nowości była róż­no­rodna, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nasze spo­tkanie było również inspi­racją przed­świą­teczną i pomy­słem na udany prezent. Do czy­tania zachę­cali: Mał­go­rzata Tyczyńska, Mał­go­rzata Jani­szewska, Marek Michalak, Mariola Burak i Alina Mel­nicka-Zygmunt.