Pro­mocja zbiorów hisz­pań­sko­ję­zycz­nych

Pro­mocja zbiorów hisz­pań­sko­ję­zycz­nych

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie dla grupy stu­dentów filo­logii języka hisz­pań­skiego Kujawsko-Pomor­skiej Szkoły Wyższej w Byd­goszczy. Biblio­te­karz zapo­znał swoich gości z księ­go­zbiorem, głównie hisz­pań­sko­ję­zycznym, który można wyko­rzy­stać przy uczeniu się, nauczaniu języka oraz przy pisaniu pracy licen­cjac­kiej.

Alina Mel­nicka-Zygmunt