Promocja zbiorów hiszpań­sko­ję­zycz­nych

Promocja zbiorów hiszpań­sko­ję­zycz­nych

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie dla grupy studentów filologii języka hiszpań­skiego Kujawsko-Pomor­skiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy. Biblio­te­karz zapoznał swoich gości z księgo­zbiorem, głównie hiszpań­sko­ję­zycznym, który można wykorzy­stać przy uczeniu się, nauczaniu języka oraz przy pisaniu pracy licen­cjac­kiej.

Alina Melnicka-Zygmunt