Mikołajki w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Mikołajki w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek

Mikołajki oraz zbliża­jące się święta Bożego Narodzenia były okazją do spotkania się z najmłod­szymi w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. Od 4 do 6 grudnia 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 i nr 56 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola św. Jadwigi w Bydgoszczy.

Zajęcia pod hasłem „Świąteczne opowieści” rozpo­częły się krótką pogadanką na temat tradycji i zwyczajów bożona­ro­dze­nio­wych. W dalszej części czyta­łyśmy dzieciom fragmenty nowej książki Agnieszki Stelma­szyk „Niezwykłe święta Kornelii” oraz książkę „Święty Mikołaj” Mauri Kunnas. Po głośnym czytaniu dzieci miały okazję obejrzeć wystawkę książek, bajek i opowiadań nawią­zu­ją­cych do tematyki świątecznej. Następnie zapro­po­no­wa­łyśmy dzieciom krótki film eduka­cyjny „Wigilijny stół”. Ostatnim elementem było wykony­wanie zakładek do książek w kształcie Mikołaja oraz kartki świątecznej. Na zakoń­czenie dzieci obejrzały wystawę świąteczną zorga­ni­zo­waną w Czytelni PBW.

Życzymy wszystkim dzieciom radosnych i szczę­śli­wych Świąt i do zobaczenia w przyszłym roku na kolej­nych zajęciach w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek.

Grażyna Ruta-Balińska