Miko­łajki w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Miko­łajki w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Miko­łajki oraz zbli­ża­jące się święta Bożego Naro­dzenia były okazją do spo­tkania się z naj­młod­szymi w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek. Od 4 do 6 grudnia 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 i nr 56 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola św. Jadwigi w Byd­goszczy.

Zajęcia pod hasłem „Świą­teczne opo­wieści” roz­po­częły się krótką poga­danką na temat tra­dycji i zwy­czajów bożo­na­ro­dze­nio­wych. W dalszej części czy­ta­łyśmy dzie­ciom frag­menty nowej książki Agnieszki Stel­ma­szyk „Nie­zwykłe święta Kor­nelii” oraz książkę „Święty Mikołaj” Mauri Kunnas. Po głośnym czy­taniu dzieci miały okazję obej­rzeć wystawkę książek, bajek i opo­wiadań nawią­zu­ją­cych do tema­tyki świą­tecznej. Następnie zapro­po­no­wa­łyśmy dzie­ciom krótki film edu­ka­cyjny „Wigi­lijny stół”. Ostatnim ele­mentem było wyko­ny­wanie zakładek do książek w kształcie Miko­łaja oraz kartki świą­tecznej. Na zakoń­czenie dzieci obej­rzały wystawę świą­teczną zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni PBW.

Życzymy wszystkim dzie­ciom rado­snych i szczę­śli­wych Świąt i do zoba­czenia w przy­szłym roku na kolej­nych zaję­ciach w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek.

Grażyna Ruta-Balińska