Wystawa „Niezwykła historia dziadków do orzechów“ w tuchol­skich szkołach

Wystawa „Niezwykła historia dziadków do orzechów“ w tuchol­skich szkołach

W dniach poprze­dza­ją­cych otwarcie wystawy „Niezwykła historia dziadków do orzechów“ w Miejskiej Biblio­tece Publicznej w Tucholi część ekspo­zycji odwie­dziła kilka tuchol­skich podsta­wówek. Ekspo­naty pochodzą z prywat­nych zbiorów pracow­ników Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego Ewy Bielskiej i Grażyny Jasiek . Mikołaj­kową atrakcję przygo­tował dla uczniów pracownik PBW Marek Michalak.