Wystawa „Niezwykła historia dziadków do orze­chów“ w tuchol­skich szkołach

Wystawa „Niezwykła historia dziadków do orze­chów“ w tuchol­skich szkołach

W dniach poprze­dza­ją­cych otwarcie wystawy „Niezwykła historia dziadków do orze­chów“ w Miej­skiej Biblio­tece Publicznej w Tucholi część ekspo­zycji odwie­dziła kilka tuchol­skich podsta­wówek. Ekspo­naty pochodzą z prywat­nych zbiorów pracow­ników Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego Ewy Biel­skiej i Grażyny Jasiek . Miko­łaj­kową atrakcję przy­go­tował dla uczniów pracownik PBW Marek Michalak.