Spotkania z tłuma­czem iberystą Sławo­mirem Ściesiń­skim

Spotkania z tłuma­czem iberystą Sławo­mirem Ściesiń­skim

W listo­pa­dzie gości­liśmy cztero­krotnie w Czytelni Głównej Sławo­mira Ściesiń­skiego – nauczy­ciela akade­mic­kiego języka hiszpań­skiego oraz tłumacza litera­tury hiszpań­sko­ję­zycznej. Nasz gość przepro­wa­dził ciekawe prelekcje dla młodzieży uczącej się języka hiszpań­skiego z bydgo­skich szkół: LO nr 1, ZSS oraz klasy gimna­zjalnej SP nr 30 z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi.

Prele­gent przed­stawił postać argen­tyń­skiego pisarza Leopolda Marechala ubarwiając prezen­tację własnymi zdjęciami wykona­nymi podczas podróży do Argen­tyny. Zdradził też tajniki swojej pracy jako tłumacza przyta­czając wiele przykładów.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz