Jerzy Sulima-Kamiński

Jerzy Sulima-Kamiński

W 2018 roku przy­pada 90. rocz­nica urodzin wybit­nego byd­go­skiego pro­zaika, poety i dzien­ni­karza Jerzego Sulimy – Kamiń­skiego (1928 – 2002). Autor wielu powieści, naj­bar­dziej znany jest z try­logii „Most Kró­lowej Jadwigi“. Opisuje w niej Byd­goszcz i dzieje jej miesz­kańców od czasów zakoń­czenia I wojny świa­towej do 1956 r.

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zostało opra­co­wane zesta­wienie biblio­gra­ficzne poświę­cone życiu i twór­czości Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego.

Lidia Pacek

Źródło grafiki: https://www.facebook.com/Jerzy-Sulima-Kamiński-184437141705329/