Jerzy Sulima-Kamiński

Jerzy Sulima-Kamiński

W 2018 roku przypada 90. rocznica urodzin wybit­nego bydgo­skiego prozaika, poety i dzien­ni­karza Jerzego Sulimy – Kamiń­skiego (1928 – 2002). Autor wielu powieści, najbar­dziej znany jest z trylogii „Most Królowej Jadwigi“. Opisuje w niej Bydgoszcz i dzieje jej miesz­kańców od czasów zakoń­czenia I wojny światowej do 1956 r.

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zostało opraco­wane zesta­wienie biblio­gra­ficzne poświę­cone życiu i twórczości Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego.

Lidia Pacek

Źródło grafiki: https://www.facebook.com/Jerzy-Sulima-Kamiński-184437141705329/