Konkurs Pięk­nego Czy­tania

Konkurs Pięk­nego Czy­tania

W auli I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Sta­ni­sława Wyspiań­skiego w Szu­binie odbył się mię­dzysz­kolny Konkurs Pięk­nego Czy­tania zor­ga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Konkurs pro­mował nowe zbiory biblio­teki zaku­pione z Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa.

W rywa­li­zacji uczest­ni­czyło 35 uczniów ze szkół gminy Szubin i Kcynia podzie­lo­nych na trzy kate­gorie wiekowe: klasy I-III, IV-VII oraz klasy gim­na­zjalne. Jury w skła­dzie: Beata Kaź­mier­czak (LO w Szu­binie), Sylwia Bałuk (ZSP w Szu­binie) i Agnieszka Gąsio­rowska (PBW w Byd­goszczy) oce­niało płyn­ność i bez­błęd­ność czy­tania, wyra­zi­stość, dykcję i środki arty­stycz­nego wyrazu. Przy­znano 3 nagrody główne oraz wyróż­nienia w każdej kate­gorii wie­kowej:
Klasy I- III
I miejsce – Alan Hak (SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Sta­nec­kiej
II miejsce – Adrianna Wolna (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grze­gorza Kas­depke
III miejsce – Mikołaj Suł­kowski (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grze­gorza Kas­depke
Wyróż­nienia: Maria Cichońska (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment z książki “Nela mała repor­terka” oraz Szymon Klimek (SP w Ryna­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Sta­nec­kiej
Klasy IV-VIII
I miejsce – Zuzanna Urba­niak (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Ciotka Zgry­zotka” Mał­go­rzaty Musie­ro­wicz
II miejsce – Estera Kijewska (SP w Kró­li­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
III miejsce – Martyna Wil­czyńska (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Wyróż­nienia: Piotr Wekwerth (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Jasne dni, ciemne dni” Kata­rzyny Ryrych oraz Jagoda Kątnik (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Gim­na­zjum
I miejsce – Marika Piecuch (Gim­na­zjum przy SP nr 1 w Szu­binie)- frag­ment tekstu z książki “Mira­belka” Ceza­rego Hara­si­mo­wicza
II miejsce – Zuzanna Trze­bia­towska (Gim­na­zjum przy SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Czacha się buntuje” Joanny Jagiełło
III miejsce – Sandra Stupek (Gim­na­zjum przy SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Tajem­nica klej­notu Nefer­titi” Agnieszki Stel­ma­szyk

Ser­deczne podzię­ko­wania dla wszyst­kich nauczy­cieli przy­go­to­wu­ją­cych uczniów do Kon­kursu Pięk­nego Czy­tania oraz dyrektor Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Szu­binie – Elż­biety Kło­sow­skiej-Hil­scher za udo­stęp­nienie auli oraz pomoc orga­ni­za­cyjną. Nagro­dzonym uczniom ser­decznie gra­tu­lu­jemy!

Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska