Konkurs Pięknego Czytania

Konkurs Pięknego Czytania

W auli I Liceum Ogólno­kształ­cą­cego im. Stani­sława Wyspiań­skiego w Szubinie odbył się międzysz­kolny Konkurs Pięknego Czytania zorga­ni­zo­wany przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Konkurs promował nowe zbiory biblio­teki zakupione z Narodo­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

W rywali­zacji uczest­ni­czyło 35 uczniów ze szkół gminy Szubin i Kcynia podzie­lo­nych na trzy kategorie wiekowe: klasy I-III, IV-VII oraz klasy gimna­zjalne. Jury w składzie: Beata Kaźmier­czak (LO w Szubinie), Sylwia Bałuk (ZSP w Szubinie) i Agnieszka Gąsio­rowska (PBW w Bydgoszczy) oceniało płynność i bezbłęd­ność czytania, wyrazi­stość, dykcję i środki artystycz­nego wyrazu. Przyznano 3 nagrody główne oraz wyróż­nienia w każdej kategorii wiekowej:
Klasy I- III
I miejsce – Alan Hak (SP w Mycie­lewie) – fragment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Stanec­kiej
II miejsce – Adrianna Wolna (SP w Króli­kowie) – fragment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grzegorza Kasdepke
III miejsce – Mikołaj Sułkowski (SP w Króli­kowie) – fragment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grzegorza Kasdepke
Wyróż­nienia: Maria Cichońska (SP w Króli­kowie) – fragment z książki “Nela mała repor­terka” oraz Szymon Klimek (SP w Rynarzewie) – fragment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Stanec­kiej
Klasy IV-VIII
I miejsce – Zuzanna Urbaniak (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Ciotka Zgryzotka” Małgo­rzaty Musie­ro­wicz
II miejsce – Estera Kijewska (SP w Króli­kowie) – fragment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
III miejsce – Martyna Wilczyńska (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Wyróż­nienia: Piotr Wekwerth (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Jasne dni, ciemne dni” Katarzyny Ryrych oraz Jagoda Kątnik (SP w Dziewie­rzewie) – fragment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Gimna­zjum
I miejsce – Marika Piecuch (Gimna­zjum przy SP nr 1 w Szubinie)- fragment tekstu z książki “Mirabelka” Cezarego Harasi­mo­wicza
II miejsce – Zuzanna Trzebia­towska (Gimna­zjum przy SP w Mycie­lewie) – fragment tekstu z książki “Czacha się buntuje” Joanny Jagiełło
III miejsce – Sandra Stupek (Gimna­zjum przy SP w Mycie­lewie) – fragment tekstu z książki “Tajem­nica klejnotu Nefer­titi” Agnieszki Stelma­szyk

Serdeczne podzię­ko­wania dla wszyst­kich nauczy­cieli przygo­to­wu­ją­cych uczniów do Konkursu Pięknego Czytania oraz dyrektor Liceum Ogólno­kształ­cą­cego w Szubinie – Elżbiety Kłosow­skiej-Hilscher za udostęp­nienie auli oraz pomoc organi­za­cyjną. Nagro­dzonym uczniom serdecznie gratu­lu­jemy!

Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska