Konkurs Pięk­nego Czytania

Konkurs Pięk­nego Czytania

W auli I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Stani­sława Wyspiań­skiego w Szubinie odbył się międzysz­kolny Konkurs Pięk­nego Czytania zorga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Konkurs promował nowe zbiory biblio­teki zaku­pione z Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W rywa­li­zacji uczest­ni­czyło 35 uczniów ze szkół gminy Szubin i Kcynia podzie­lo­nych na trzy kate­gorie wiekowe: klasy I‑III, IV-VII oraz klasy gimna­zjalne. Jury w skła­dzie: Beata Kaźmier­czak (LO w Szubinie), Sylwia Bałuk (ZSP w Szubinie) i Agnieszka Gąsio­rowska (PBW w Bydgoszczy) oceniało płyn­ność i bezbłęd­ność czytania, wyra­zi­stość, dykcję i środki arty­stycz­nego wyrazu. Przy­znano 3 nagrody główne oraz wyróż­nienia w każdej kate­gorii wiekowej:
Klasy I- III
I miejsce – Alan Hak (SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Staneckiej
II miejsce – Adrianna Wolna (SP w Króli­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grze­gorza Kasdepke
III miejsce – Mikołaj Sułkowski (SP w Króli­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grze­gorza Kasdepke
Wyróż­nienia: Maria Cichońska (SP w Króli­kowie) – frag­ment z książki “Nela mała repor­terka” oraz Szymon Klimek (SP w Ryna­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Staneckiej
Klasy IV-VIII
I miejsce – Zuzanna Urba­niak (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Ciotka Zgry­zotka” Małgo­rzaty Musierowicz
II miejsce – Estera Kijewska (SP w Króli­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmowskiej
III miejsce – Martyna Wilczyńska (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmowskiej
Wyróż­nienia: Piotr Wekwerth (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Jasne dni, ciemne dni” Kata­rzyny Ryrych oraz Jagoda Kątnik (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmowskiej
Gimna­zjum
I miejsce – Marika Piecuch (Gimna­zjum przy SP nr 1 w Szubinie)- frag­ment tekstu z książki “Mira­belka” Ceza­rego Harasimowicza
II miejsce – Zuzanna Trze­bia­towska (Gimna­zjum przy SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Czacha się buntuje” Joanny Jagiełło
III miejsce – Sandra Stupek (Gimna­zjum przy SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Tajem­nica klej­notu Nefer­titi” Agnieszki Stelmaszyk

Serdeczne podzię­ko­wania dla wszyst­kich nauczy­cieli przy­go­to­wu­ją­cych uczniów do Konkursu Pięk­nego Czytania oraz dyrektor Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Szubinie – Elżbiety Kłosow­skiej-Hilscher za udostęp­nienie auli oraz pomoc orga­ni­za­cyjną. Nagro­dzonym uczniom serdecznie gratulujemy!

Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsiorowska