Forum prak­tyków dla nauczy­cieli języków obcych

Forum prak­tyków dla nauczy­cieli języków obcych

W sali kon­fe­ren­cyjnej KPCEN-u w Byd­goszczy odbyło się kolejne Forum Prak­tyków adre­so­wane do nauczy­cieli języków obcych w szko­łach na wszyst­kich pozio­mach nauczania w Byd­goszczy i powiecie. Tego­roczna kon­fe­rencja doty­czyła samo­dziel­ności i kre­atyw­ności w uczeniu się języków obcych. Wszystkie wystą­pienia pre­le­gentów były inte­re­su­jące, ciekawe i inspi­ru­jące. Biblio­te­karki z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej przy­go­to­wały wystawę książek z tego zakresu oraz przy­kła­do­wych języ­ko­wych gier dydak­tycz­nych, które można wyko­rzy­stać przy nauce. Przy­po­mniały też na forum, jak można wyko­rzy­stać zasoby języ­kowe PBW w nauczaniu języków obcych oraz przed­sta­wiły ofertę edu­ka­cyjną Medio­teki Języka Nie­miec­kiego i PBW na rok szkolny 2018/19.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz