Forum praktyków dla nauczy­cieli języków obcych

Forum praktyków dla nauczy­cieli języków obcych

W sali konfe­ren­cyjnej KPCEN‑u w Bydgoszczy odbyło się kolejne Forum Praktyków adreso­wane do nauczy­cieli języków obcych w szkołach na wszyst­kich pozio­mach nauczania w Bydgoszczy i powiecie. Tegoroczna konfe­rencja dotyczyła samodziel­ności i kreatyw­ności w uczeniu się języków obcych. Wszystkie wystą­pienia prele­gentów były intere­su­jące, ciekawe i inspi­ru­jące. Biblio­te­karki z Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej przygo­to­wały wystawę książek z tego zakresu oraz przykła­do­wych języko­wych gier dydak­tycz­nych, które można wykorzy­stać przy nauce. Przypo­mniały też na forum, jak można wykorzy­stać zasoby językowe PBW w nauczaniu języków obcych oraz przed­sta­wiły ofertę eduka­cyjną Medio­teki Języka Niemiec­kiego i PBW na rok szkolny 2018/19.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyrano­wicz