Trzy życio­rysy na jednej drodze powrotu Bydgoszczy do Macierzy

Trzy życio­rysy na jednej drodze powrotu Bydgoszczy do Macierzy

W Czytelni odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Głośne Czytanie“. Odbior­cami zajęć byli człon­kowie Bydgo­skiego Koła Polskiego Związku Niewi­do­mych. Temat doty­czył naszej małej ojczyzny: „Ksiądz Ryszard Markwart, dr Jan Biziel, Jan Macia­szek – trzy życio­rysy na jednej drodze powrotu Bydgoszczy do Macierzy“. Inte­re­su­jącą prelekcję przy­go­tował i ciekawie wygłosił nasz kolega Tomasz Szulc. Poga­dankę i czytanie wybra­nych frag­mentów z lite­ra­tury źródłowej wzbo­ga­ciła prezen­tacja młodych pasjo­natów historii. Naszymi gośćmi specjal­nymi byli Monika i Bartosz, którzy inte­re­sują się historią I i II wojny świa­towej. Kolek­cjo­nują mundury, broń i inne mili­taria z tego okresu. Przy­byli do nas w polskich mundu­rach i opowia­dali o swojej pasji. Dobrze, że są tacy młodzi ludzie pamię­ta­jący o prze­szłości ojczyzny. Spotkanie przy­go­to­wali: Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, Alina Melnicka-Zygmunt, Lidia Pacek, Tomasz Szulc i Mariola Burak.

Mariola Burak
Czytelnia Główna PBW w Bydgoszczy